Manažér: 0915 628 561 Reštaurácia: 0908 852 919

Podmienky ochrany osobných údajov (podľa § 37 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Prevádzkovateľ: AZALYA s.r.o.
Soľ 376, 094 35 Soľ
IČO: 54 178 339
DIČ: 2121590174
IČ DPH: SK2121590174
28. októbra 2021, Obchodný register Okresného súdu Prešov oddiel: Sro, vložka č. 43049/P
Štát: Slovenská republika
Zodpovedná osoba: Zuzana Fedorková, 0915 628 561


Účel spracúvania osobných údajov
Oprávnený záujem prevádzkovateľa monitorovania pre ochranu zdravia, majetku a osôb – krádeže, ochrana pred vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných činov, porušovaním verejného poriadku.

Právny základ spracúvania osobných údajov
zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov – zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov – zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov -zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Okruh dotknutých osôb
Dodávatelia a odberatelia tovaru a služieb, osoby využívajúce poskytované služby, pracujúci zamestnanci/živnostníci, osoby za účelom návštevy.

Kategória osobných údajov
Bežné a osobitné osobné údaje : Obrazové záznamy osôb

Lehota na výmaz OÚ
23 dní

Označenie bezpečnostných opatrení
Bezpečnostný projekt pre kamerové informačné systémy (KIS).

Účel spracúvania osobných údajov
Monitorovanie pre ochranu zdravia, majetku a osôb – krádeže, ochrana pred vandalizmom, prevencia pred páchaním trestných činov, porušovaním verejného poriadku.

Tretie strany (prípadne okruh tr. strán)
Právny základ

Policajný zbor SR
zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších predpisov

Poisťovne
zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov

Tretia krajina
Osobné údaje sa neprenášajú do tretích krajín ani iných krajín Európskej únie

PRE OPRÁVNENÝ ZÁUJEM MONITOROVANIE PRIESTOROV PRÍSTUPNÝCH/NEPRÍSTUPNÝCH VEREJNOSTI PREVÁDZKOVATEĽ

Azalya s.r.o.
Prevádzka reštaurácia Azalya – Soľ 376, 094 35 Soľ
Oprávneným záujmom prevádzkovateľa Azalya s.r.o. je spracúvanie osobných údajov na nasledovné účely:

Monitorovanie priestorov prípustných/neprípustných verejnosti (obrazové záznamy)
Na účel preverenia, či oprávnené záujmy prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb na účely uvedené nižšie prevažujú nad záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby, vykonal prevádzkovateľ vo vzťahu ku každému účelu spracúvania porovnávací test.
Účel spracúvania: Monitorovanie priestorov prípustných/ neprípustných verejnosti, za účelom prevencie a ochrany majetku, ochrany zdravia, života, a majetku spoločnosti, živnostníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, klientov a osôb vyskytujúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa (obrazové záznamy).
Prevádzkovateľ má záujem spracúvať osobné údaje živnostníkov, zamestnancov, uchádzačov o zamestnanie, klientov, návštev a iných osôb vyskytujúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa.

Posúdenie legitímnosti záujmu
Je oprávnený záujem prevádzkovateľa povolený právom Únie a právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike?
Občiansky zákonník v ust. § 12 ods. 1 ustanovuje, že obrazové snímky, obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením.
Prevádzkovateľ označil monitorovaný priestor upozornením (štítok), ktoré je umiestnené na jasne viditeľnom mieste. Dotknuté osoby ( živnostníci, zamestnanci, uchádzači o zamestnanie, klienti, návštevy a iné osoby vyskytujúce sa v priestoroch prevádzkovateľa) sú preto upovedomené a oboznámené s identifikačnými údajmi prevádzkovateľa, ako aj účelom spracúvania osobných údajov ešte pred vykonaním spracovateľskej operácie zo strany prevádzkovateľa. Dotknutá osoba je zároveň upovedomená o rozsahu svojich práv, ako aj možnosti ich uplatnenia a ostatných náležitostiach, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov a to odkazom na Tel. kontakt prevádzkovateľa (uvedená na štítku).
Prevádzkovateľ ( zamestnávateľ) je v zmysle ust. § 177 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.
Z dikcie ustanovenia Zákonníka práce vyplýva, že jednou zo základných povinností prevádzkovateľa (zamestnávateľa) je zabezpečiť pre zamestnancov také pracovné podmienky a pre živnostníkov také priestory, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Využívanie kamerového systému na zabezpečenie plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa (zamestnávateľa) je preto relevantným a náležitým prvkom, nakoľko dôkladným monitorovaním vymedzených priestorov, je možné zabrániť ohrozeniu života, zdravia a majetku zamestnancov/živnostníkov (dotknutých osôb) alebo v prípade vzniku ohrozenia je takýmto spôsobom možné identifikovať osobu zodpovednú za takéto ohrozenie alebo škodu, ktorá daným konaním vznikla.
Spracúvanie osobných údaje zamestnancov/živnostníkov, klientov, návštev a iných osôb vyskytujúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa je právom Únie ako aj právnym poriadkom Slovenskej republiky povolené. Sledovaný oprávnený záujem prevádzkovateľa je právom Únie ako aj právnym poriadkom Slovenskej republiky predpokladaný a zákonný.
Je oprávnený záujem prevádzkovateľa dostatočne konkrétny, dostatočne jasne formulovaný a ľahko pochopiteľný, aby ho bolo možné porovnať so záujmami, základnými právami dotknutej osoby? Oprávnený záujem prevádzkovateľa je dostatočne konkrétny, jasne a jednoducho formulovaný a ľahko pochopiteľný v dôsledku čoho ho možno porovnať so záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby.
Ide o skutočný a existujúci záujem?
Oprávnený záujem prevádzkovateľa je nepochybne skutočným a existujúcim záujmom.

Posúdenie, či je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného oprávneného záujmu.
Je možné za účelom dosiahnutia sledovaného záujmu prevádzkovateľa použiť aj menej invazívne prostriedky, ktoré by mali menej negatívny účinok na dotknutú osobu?
Prevádzkovateľ v rámci predmetného spracúvania spracúva iba tie osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie sledovaného záujmu. Za účelom dosiahnutia sledovaného záujmu prevádzkovateľa nie je možné použiť menej invazívne prostriedky, ktoré by mali menej negatívny vplyv na dotknutú osobu.

Posúdenie vhodnosti oprávneného záujmu
Je spracúvanie osobných údajov potrebné na dosiahnutie sledovaného záujmu prevádzkovateľa?
Spracúvanie predmetných osobných údajov a teda aj samotný zásah do práva dotknutých osôb na ochranu ich osobných údajov je nevyhnutný na dosiahnutie sledovaného záujmu prevádzkovateľa.
Možno oprávnený záujem prevádzkovateľa dosiahnuť zamýšľaným spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb?
Medzi zamýšľaným spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb a oprávneným záujmom prevádzkovateľa existuje vzájomné prepojenie, v dôsledku ktorého zamýšľané spracúvanie výrazne prispeje k dosiahnutiu prevádzkovateľom sledovaného záujmu.

Posúdenie proporcionality oprávneného záujmu
Aká je povaha záujmu prevádzkovateľa? Ide o výkon základného práva alebo slobody? Ide o záujem prospešný pre spoločnosť alebo ide o záujem, ktorý je prospešný iba pre prevádzkovateľa?
Vzhľadom na skutočnosť, že prevádzkovateľ je aj prenajímateľ priestorov vymedzeným počtom živnostníkov, ako aj skutočnosť, že sa jedná o objekt, ktorý si na zabezpečenie bezpečnosti (zamedzenie krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality) vyžaduje nepretržitú ochranu zabezpečovanú prostredníctvom kamerového systému. Na základe uvedeného sa nejedná iba o záujem prospešný pre prevádzkovateľa ale aj záujem prospešný pre dotknuté osoby.
Vznikla by prevádzkovateľovi škoda, ak by sa zamýšľané spracúvanie osobných údajov nevykonalo?
V prípade ak by prevádzkovateľ predmetné osobné údaje na daný účel nespracúval, vystavil by sa riziku poškodeniam majetku, krádežiam, vandalizmu a iným formám kriminality.
Aká je povaha (citlivosť) osobných údajov, ktoré sa za účelom dosiahnutia sledovaného záujmu majú spracúvať?
V posudzovanom prípade spracúva prevádzkovateľ o dotknutých osobách len bežné osobné údaje. Spracúvanie nezahŕňa osobné údaje patriace do osobitných kategórií osobných údajov, ani osobné údaje týkajúce sa uznania viny za trestné činy a priestupky. Spracúvanie rovnako nezahŕňa osobné údaje, ktoré by sa mohli považovať za citlivé v širšom význame.

Aký je vzťah medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom? Patrí dotknutá osoba do skupiny zraniteľných dotknutých osôb, ktorá si vyžaduje osobitnú ochranu? Aké je postavenie prevádzkovateľa?
Dotknuté osoby sú z pohľadu prevádzkovateľa v postavení zamestnancov, živnostníkov, uchádzačov o zamestnanie, klientov, návštev a iných osôb vyskytujúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa. Niektoré dotknuté osoby môžu byť v postavení zraniteľných fyzických osôb, a medzi postavením prevádzkovateľa a postavením dotknutých osôb neexistuje nerovnováha ani značný nepomer síl.

Akým spôsobom sa budú osobné údaje spracúvať ? Je súčasťou spracúvania rozhodnutie s právnymi účinkami založené výlučne na aizovanom spracúvaní, vrátane profilovania? Budú osobné údaje zverejnené? Aké prostriedky a technológie sa na spracúvanie použijú?
Osobné údaje dotknutých osôb sa nespracúvajú vo veľkom rozsahu. Súčasťou spracúvania osobných údajov je rozhodovanie založené výlučne na aizovanom spracúvaní s právnymi účinkami, bez profilovania. Osobné údaje dotknutých osôb nebudú zverejňované avšak môžu byť poskytnuté len v rozsahu vymedzenom právom Únie alebo právom Slovenskej republiky (napríklad v rámci plnenia povinností orgánov činných v trestnom konaní a súdov).

Aké záujmy, základné práva a slobody dotknutej osoby by mohli byť spracúvaním osobných údajov dotknuté?
Právo na súkromie.

Môže dotknutá osoba v danom čase a kontexte získavania osobných údajov primerane očakávať, že sa spracúvanie na tento účel môže uskutočniť?
Dotknutá osoba môže vzhľadom na svoje postavenie, primerane očakávať, že jej osobné údaje budú na daný účel spracúvané. Pred vstupom do areálu prevádzkovateľa ako aj v iných interných priestoroch prevádzkovateľa je vystavený štítok, ktorý transparentne vymedzuje skutočnosť, že priestor je monitorovaný kamerovým systémom, ako aj účel spracúvania a odkaz na bližšie informácie o ochrane osobných údajov. Dotknuté osoby sú upovedomení o tejto skutočnosti prostredníctvom osobitnej formy.

Aký je vplyv spracúvania na dotknutú osobu?
Prevádzkovateľ neidentifikoval žiaden možný negatívny vplyv spracúvania na dotknuté osoby.

Aké sú očakávané prínosy spracúvania osobných údajov pre prevádzkovateľa?
Prevencia a ochrana majetku, ochrana zdravia, života, a majetku zamestnancov/živnostníkov, klientov a osôb vyskytujúcich sa v monitorovaných priestoroch prevádzkovateľa.

Aplikácia vhodných primeraných záruk pre ochranu práv a slobôd dotknutých osôb
Aké opatrenia prevádzkovateľ vykonal za účelom ochrany práv a slobôd dotknutých osôb?
Nastavenie procesu na uplatnenia práva dotknutej osoby namietať. Uplatnenie zásady minimalizácie údajov, v rámci ktorej prevádzkovateľ na daný účel spracúva iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na dosiahnutie tohto účelu. Technické a organizačné opatrenia vyplývajúce z bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa.

Prevažujú oprávnené záujmy prevádzkovateľa nad záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby?
Na základe skutočnosti uvedených v bodoch vyššie dospel prevádzkovateľ záveru, že oprávnené záujmy prevádzkovateľa v konkrétnom prípade prevažujú nad záujmami, základnými právami a slobodami dotknutej osoby.